Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELBUCO B.V.
Elektronica Particulier
Vastgesteld 29 maart 2024.

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd (hierna: Overeenkomst), tussen Elbuco B.V., gevestigd te (5301 LA) Zaltbommel aan de Oude Bosscheweg 7 geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30041604 (hierna: Elbuco) en de consument die een Overeenkomst afsluit met Elbuco (hierna: Lessee) op grond waarvan Elbuco aan Lessee zaken en/of diensten levert, leaset en/of op andere wijze ter beschikking stelt (hierna: Product), van het ogenblik af, dat Lessee aan Elbuco om een aanbieding vraagt, dan wel Elbuco, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.
  1.2 Met ‘lease’ wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld operational lease ofwel huur, waarbij de Lessee het Product van Elbuco huurt tegen voldoening van maandelijkse leasetermijnen, waarbij het Product in eigendom van Elbuco blijft.
  1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elbuco en Lessee in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Totstandkoming Overeenkomst
  2.1 Alle aanbiedingen van Elbuco geschieden vrijblijvend.
  2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Lessee het aanbod heeft aanvaard.
  2.3 Lessee kan de Overeenkomst door middel van het herroepingsformulier zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien de Lessee uitdrukkelijk heeft verzocht om nakoming van de Overeenkomstdoor Elbuco gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Lessee wanneer de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden het leasebedrag verschuldigd voor de periode dat Lessee het Product in gebruik heeft gehad.
  2.4 Elbuco behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te toetsen of Lessee in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, en op basis van zo’n toets een leaseaanvraag af te wijzen of de overeenkomst te ontbinden.
  2.5 Lessee kan een voorschot op de leasetermijnen verschuldigd zijn, die dient te worden voldaan voorafgaand aan aflevering van het Product. De eventuele verschuldigdheid en de hoogte van het voorschot wordt bepaald aan de hand van de toets zoals bedoeld in voorgaand artikel.
 3. Elbuco Service Plan
  3.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst krijgt Lessee de keuze om deel te nemen aan het Elbuco Service Plan. Hiermee ontvangt de Lessee aanvullende services welke niet standaard binnen de overeenkomst vallen. Een beschrijving van de services binnen het Elbuco Service Plan is te vinden op https://elbuco.nl/elektronica/. De hoogte van het Elbuco Service Plan tarief kan éénmaal per jaar door Elbuco geïndexeerd worden op basis van de CBS consumentenprijsindex.
 4. Gebruik van het Product door Lessee
  4.1 Lessee is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Lessee Elbuco daarvan terstond schriftelijk op de hoogte stellen.
  4.2 Lessee gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
  4.3 Lessee zal bij de aflevering en het gebruik van door Elbuco geleverde producten, alle instructies van Elbuco en de fabrikant van het betreffende Product opvolgen.
  4.4 Lessee verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Elbuco hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  4.5 Lessee dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Elbuco de toestand daarvan kan inspecteren.
  4.6 Indien Lessee constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan en/of als gevolg van het gebruik van het Product voordoet dient hij Elbuco daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Lessee vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Elbuco is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.
  4.7 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Lessee daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Elbuco onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
  4.8 Het door Elbuco aan Lessee ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Elbuco, tenzij Lessee het Product van Elbuco heeft gekocht als hierna onder artikel 10 bedoeld.
  4.9 Lessee verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elbuco naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven. De Lessee verhuurt het Product niet onder en Lessee is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Elbuco, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Lessee.
 5. Leaseprijs
  5.1 De leaseprijs wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het Product wordt geleverd. Lessee krijgt voor de eerste maand pro rata korting voor de dagen dat Lessee niet over het Product heeft kunnen beschikken.
  5.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  5.3 Elbuco heeft het recht om de leaseprijzen jaarlijks te indexeren op basis van het inflatiecijfer voor de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.
  5.4 Elbuco kan de leaseprijs gedurende de eerste drie maanden van de Overeenkomst niet verhogen behalve in situaties waarin de wet dit verlangt.
 6. (Niet tijdige) betaling
  6.1 Betaling van de eerste termijn van de leaseprijs wordt gefactureerd bij de eerste maandelijkse betaling. De eerste maandelijkse betaling vindt plaats op de eerste vervaldag na levering van het Product. Betaling van de vervolgtermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor Lessee aan Elbuco toestemming geeft.
  6.2 Bij niet tijdige betaling wordt de Lessee schriftelijk of elektronisch aangemaand.
  6.3 Bij niet tijdige betaling schiet Lessee tekort in de nakoming van de Overeenkomst en komt Lessee in verzuim.
  6.4 Bij niet tijdige betaling is Elbuco gerechtigd kosten in rekening te brengen conform het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’, de ‘Wet kwaliteit incassodienstverlening’ en het ‘Besluit kwaliteit incassodienstverlening’.
  6.5 Bij niet tijdige betaling is Elbuco gerechtigd om het geleasede product op afstand uit te zetten of te blokkeren.
  6.6 Alle aan Lessee in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Lessee is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.
  6.7 Elbuco houdt zich aan de gedragscode Private Lease Retailgoederenwaarin de rechten en plichten voor de Lessee en voor Elbuco duidelijk geformuleerd zijn. Deze gedragscode is te vinden op: https://vertrouwdleasen.nl.
 7. Garantie, onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product
  7.1 Alle door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Elbuco of een door Elbuco aangewezen derde verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Lessee zich tot de bij Elbuco beschikbare specialisten te wenden.
  7.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Elbuco de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.
  7.3 Elbuco of een door Elbuco aangewezen derde verricht noodzakelijk controles, onderhoud en reparaties aan het Product.
  7.4 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Lessee, heeft Elbuco het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
  7.5 Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Elbuco, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Lessee. Lessee vergoedt Elbuco in dat geval de kosten die Elbuco moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.
  7.6 Indien het Product niet binnen een redelijke termijn kan worden gerepareerd, zal Elbuco zich inspannen voor (tijdelijke) vervanging van dit Product door een gelijk(soortig) Product. Is de hiervoor bedoelde vervanging naar het oordeel van Elbuco niet mogelijk, dan zal de leaseprijs over de periode dat de Lessee niet van het Product gebruik heeft kunnen maken door Elbuco worden gecrediteerd.
  7.7 Lessee is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.
  7.8 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals waterof brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Lessee
  aansprakelijk voor de kosten die Elbuco moet maken om het Product te
  repareren of te vervangen.
  7.9 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Lessee aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 De aansprakelijkheid van Elbuco uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
  8.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Elbuco slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de leaseprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis.
  8.3 Elbuco is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.
  8.4 Elbuco is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen van (of bij aanbieders/leveranciers van) energieleveranties en/of telecommunicatiediensten/verbindingen, het niet functioneren van accu’s en/of batterijen, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade en alle andere oorzaken die niet aan Elbuco verweten kunnen worden of niet voor risico van Elbuco komen als gevolg waarvan de door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten niet (naar behoren) functioneren.
  8.5 Lessee is gehouden zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van Lessee. Op eerste verzoek van Elbuco verleent Lesseeinzage in de polis van voornoemde verzekering.
  8.6 Onverminderd het voorgaande, is Elbuco niet aansprakelijk voor eventuele herstelwerkzaamheden bij Lessee dan wel de daaruit voortvloeiende kosten voor Lessee als gevolg van deïnstallatie van het Product.
 9. Leaseperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging
  9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst en kan niet tussentijds worden opgezegd door Lessee.
  9.2 Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende leaseperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
  9.3 De Lessee kan Elbuco verzoeken het Product om te ruilen voor een ander soortgelijk Product onder de voorwaarde dat Lessee en Elbuco voor een ander soortgelijk Product een nieuwe Overeenkomst aangaan conform het bepaalde in artikel 9.1. Het indienen van een verzoek als bedoeld in dit artikel kan op de volgende momenten:
  • bij een 2-jarige Overeenkomst na verloop van 20 maanden;
  • bij een 3-jarige Overeenkomst na verloop van 30 maanden;
  • bij een 4-jarige Overeenkomst na verloop van 36 maanden;
  • bij een 5-jarige Overeenkomst na verloop van 36 maanden;
  Een verzoek als bedoeld in dit artikel kan door Elbuco worden geweigerd als er sprake is (geweest) van een betalingsachterstand.
  9.4 Elbuco heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien:
  a. Lessee insolvent is/dreigt te worden.
  b. Lessee al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Lessee het faillissement wordt aangevraagd.
  c. Beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Lessee op zaken waarin of waarop zich zaken van Elbuco bevinden.
  d. Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor Lessee is ingediend.
  e. Lessee onder curatele is of zal worden gesteld.
  f. Lessee zodanig onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt dat Elbuco de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan.
  Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  9.5 De Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging door Elbuco vereist is indien:
  a. Lessee overlijdt.
  b. Het Product door diefstal niet meer in bezit is.
  c. Het Product total loss is. Elbuco of een door Elbuco aangewezen derde bepaalt of het Product total loss is. Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  9.6 Na verloop van de termijn om de Overeenkomst te ontbinden als bedoeld in artikel 2.3 heeft Elbuco bij tussentijdse beëindiging door Elbuco het recht Lessee de volgende extra kosten in rekening te brengen:
  a. Voor het ophalen van de goederen of de poging daartoe wordt € 75,00 incl. BTW in rekening gebracht. In deze kosten zijn opgenomen de kosten van het plannen van het bezoek, het bezoeken van Lessee en de logistieke verwerking. Aan Lessee wordt voorafgaand aan een ophaalpoging altijd aangeboden dat Lessee het Product zelf kosteloos terug te brengen naar een door Elbuco aangewezen locatie.
  b. Het restant van de leasetermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen of een deel daarvan met een maximum van 50% van de resterende leasetermijnen.
  a. Is het bedrag zoals in artikel 9.6 lid b beschreven meer dan 12 keer de leasetermijn, dan zal Elbuco een maximum van 12 leasetermijnen in rekening brengen en het resterende bedrag kwijtschelden.
 10. Beëindiging Overeenkomst
  10.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Elbuco het recht het Product op te halen en geeft Lessee Elbuco toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorendebescheiden en accessoires. Eventuele data op de, in een Product aanwezige, gegevensdragers zullen na beëindiging van de Overeenkomst en teruggave van het Product door Elbuco worden vernietigd. Elbuco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat. Lessee is gehouden ter zake adequate voorzorgsmaatregelen te nemen.
  10.2 Wanneer Lessee het Product bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst niet binnen een termijn van 8 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Elbuco aan Elbuco teruggeeft, is Lessee aan Elbuco een bedrag verschuldigd ter hoogte van de dan geldende vervangingswaarde van het Product. De vervangingswaarde van een product kan berekend worden met behulp van de volgende formule: leaseprijs (incl. BTW) * resterende looptijd in maanden * 57%.
  10.3 Ingeval Lessee aan zijn verplichtingen jegens Elbuco heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, kan Lessee de optie worden geboden het Product te kopen van Elbuco of een door Elbuco aangewezen derde. De koopprijs
  wordt eenzijdig door Elbuco of door de door Elbuco aangewezen derde vastgesteld. De koopprijs zal altijd een reële waarde betreffen en nimmer een symbolisch bedrag zijn. Lessee is geenszins verplicht om van deze optie gebruik te maken.
  10.4 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Lessee op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.
 11. Diversen
  11.1 Elbuco zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de Overeenkomst c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, aan derden over te dragen. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Lessee bij voorbaat aan Elbuco de daarvoor vereiste toestemming of medewerking. Elbuco blijft jegens de Lessee naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de Lessee en Elbuco expliciet anders overeenkomen.
  11.2 Lessee mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdra

 

ELBUCO B.V. – TERMS AND CONDITIONS
Electronics Consumers
Stipulated 29 March 2024

 1. Toepasselijkheid
  1.1 These general conditions apply to all commitments and legal relationships, however called (hereinafter: Agreement), between Elbuco B.V, established in (5301 LA) Zaltbommel at Oude Bosscheweg 7, registered in the trade register under number 30041604 (hereafter: Elbuco) and the consumer who enters into an Agreement with Elbuco (hereafter: Lessee) on the basis of which Elbuco supplies, leases and/or otherwise makes goods and/or services available to the Lessee (hereafter: Product), from the moment that the Lessee asks Elbuco for an offer, or Elbuco, whether or not asked, makes an offer.
  1.2 ‘Lease’ in these general conditions means operational lease or rental, whereby the Lessee rents the Product from Elbuco against payment of monthly lease instalments, the Product remaining the property of Elbuco.
  1.3 If any provision of these general conditions is null and void or is annulled, the other provisions of these general conditions will remain in full force and Elbuco and the Lessee will consult in order to agree new provisions to replace the null and void or annulled provisions, whereby the purpose and meaning of the null and void or annulled provisions will be taken into account as much as possible.
 2. Conclusion of the Agreement
  2.1 All offers made by Elbuco are without obligation.
  2.2 The Agreement is established at the moment the Lessee has accepted the offer.
  2.3 The Lessee may rescind the Agreement by means of the rescission form without giving reasons up to a period of 14 days from the day after the Agreement is concluded. If the Lessee has expressly requested fulfilment of the Agreement by Elbuco during the aforementioned period of 14 days, if the Agreement is terminated under this article, the Lessee shall owe the lease amount for the period during which the Lessee had use of the Product.
  2.4 Elbuco reserves the right, prior to entering into the agreement, to test whether the Lessee will be able to meet its obligations, and on the basis of such a test to reject a lease application or to dissolve the agreement.
  2.5 The Lessee may owe an advance on the lease instalments, which must be paid prior to delivery of the Product. The possible indebtedness and the amount of the advance shall be determined on the basis of the test referred to in the preceding article.
 3. Elbuco Service Plan
  3.1 Upon entering into the Agreement, the Lessee is given the choice to participate in the Elbuco Service Plan. With this, the Lessee will receive additional services which are not standard within the Agreement. A description of the services within the Elbuco Service Plan can be found at https://elbuco.nl/elektronica/. The amount of the Elbuco Service Plan tariff can be indexed once a year by Elbuco on the basis of the CBS consumer price index.
 4. Use of the Product by the Tenant
  4.1 Insofar as it lies within its power, the Tenant is obliged to inspect (the contents of) the Product immediately upon receipt and in any in any event before taking it into use. When there is doubt as to the good condition, in the event of recognisable poor condition of the Product and/or the contents thereof, the Tenant will Inform Elbuco immediately in writing.
  4.2 The Tenant will behave as a good Tenant, will handle the Product with care, among other things by securing it against damage and/or theft, not making any changes to it, not removing or breaking any seals or codes and/or limiting any damage as much as possible.
  4.3 Upon delivery and use of the Products delivered by Elbuco, the Tenant will follow all instructions from Elbuco and the manufacturer of the Product in question.
  4.4 The Tenant will not repair the Product and/or have repairs made to it, unless Elbuco has given prior written consent.
  4.5 On demand, the Tenant must immediately grant access to the Product, so that Elbuco can inspect its condition.
  4.6 If the Tenant observes, suspects or can reasonably suspect that there is any defect, fault, theft and/or damage to and/or as a result of the use of the Product, they must notify Elbuco immediately, and in any event within 48 hours. The same applies if the Product has been exposed to strong heat radiation, such as in the case of fire, or to any other circumstance or influence of which the Tenant suspects or could
  reasonably have suspected that this circumstance or influence could in any way have had a direct or indirect harmful effect on the Product. Elbuco will not be liable for any damages to the Product arisen from the late notification.
  4.7 In the event of loss of and/or damage to the Product as a result of theft and/or vandalism, the Tenant will immediately report this to the police and will provide Elbuco with a copy of the report immediately thereafter.
  4.8 The Product made available to the Tenant by Elbuco will remain Elbuco’s property, unless the Tenant has purchased the Product from Elbuco as referred to below under Article 10.
  4.9 Without Elbuco’s prior written permission, the Tenant will not move the Product to an address other than the delivery address stated in the Agreement (for example when moving house) and will not give theProduct to a third party for use, unless the nature of the Product entails that this it is regularly moved or given to a third party for use. The Tenant will not sub-let the Product and the Tenant will not be entitled to transfer ownership of the Product to a third party or to encumber said party with a limited right or to have maintenance, repair or restoration work carried out by a third party. If this obligation is not met, Elbuco, notwithstanding its any other rights and obligations, will at all times be entitled, without further notice or proof of default, to take back the Product or have it taken back from the place where it is located, all this at the Tenant’s expense.
 5. Rental price
  5.1 The rent is calculated from the first day of the month in which the Product is delivered. The Tenant will receive a pro rata discount for the first month for the days that the Tenant has not been able to have access to the Product.
  5.2 Unless stated otherwise, all prices stated in the Agreement and these Terms and Conditions include VAT and transport costs to the delivery address stated in the Agreement, but exclude other levies imposed by the authorities.
  5.3 Elbuco has the right to index the rental sum annually, based on the inflation rate for consumer prices, fuel prices and wage developments. The indexation percentage is determined once a year by Elbuco.
  5.4 Elbuco cannot increase the lease price during the first three months of the Agreement except in situations where the law requires it.
 6. (Late) payment
  6.1 Payment of the first instalment of the rental price will be invoiced at the first monthly payment. The first monthly payment will be made on the first due date after delivery of the Product. Payment of the subsequent instalments must be made monthly in advance by means of direct debit for which the Tenant gives Elbuco consent.
  6.2 In case of late payment, the Lessee will be served with a written or electronic reminder.
  6.3 If payment is not made on time, the Lessee fails to comply with the Agreement and the Lessee is in default.
  6.4 If payment is not made on time, Elbuco is entitled to charge costs in accordance with the ‘Compensation for Extrajudicial Collection Costs Decree’, the ‘Quality of Collection Services Act’ and the ‘Quality of Collection Services Decree’.
  6.5 In case of late payment, Elbuco is entitled to remotely deactivate or block the leased product.
  6.6 All amounts charged to the Lessee must be paid without discount or deduction. The Lessee is not entitled to set off claims on any account whatsoever.
  6.7 Elbuco shall comply with the Code of Conduct for Private Lease Retail Goods in which the rights and obligations for the Lessee and for Elbuco are clearly formulated. This code of conduct can be found at: https://vertrouwdleasen.nl.
 7. Warranty, maintenance and repairs, loss of value and theft of the Product
  7.1 All goods and/or services delivered and/or made available by Elbuco should be used in accordance with the instructions and/or user manual provided by Elbuco or a third party appointed by Elbuco. When in doubt about the application or use, the Lessee should contact the specialists available at Elbuco.
  7.2 Subject to the restrictions set out below, Elbuco guarantees the soundness and quality of the goods and/or services delivered and/or made available by it, as well as the execution to the best of its ability of the services it has provided. The warranty does not cover the effects of normal wear and tear or improper or incorrect use.
  7.3 Elbuco or a third party appointed by Elbuco will carry out necessary checks, maintenance and repairs to the Product.
  7.4 If the Tenant fails to fulfil their obligations under the Agreement, Elbuco has the right to suspend the performance of maintenance and repairs.
  7.5 The costs of maintenance and repairs will be borne by Elbuco, unless they are the result of improper use of the Product by the Tenant. In the latter case, the Tenant will reimburse Elbuco for the costs that Elbuco must incur to have the Product repaired or replaced.
  7.6 If the Product cannot be repaired within a reasonable period, Elbuco will endeavour to (temporarily) replace this Product with a similar Product. If the aforementioned replacement is not possible in Elbuco’s opinion, Elbuco will credit the lease price for the period that the Lessee was unable to use the Product.
  7.7 The Tenant is obliged to take adequate measures to avert and mitigate the risk of loss or damage in relation to the maintenance or the repair of the Product (such as loss of data on data carriers).
  7.8 In the event that the Product is damaged or lost due to an external cause (such as water or fire damage), the Tenant will be liable for the costs that Elbuco must incur to repair or replace the Product.
  7.9 In the event of loss of and/or damage to the Product as a result of theft and/or vandalism, the Tenant will be liable for the damage and/or the replacement value of the Product.
 8. Liability
  8.1 Elbuco’s liability under the terms of the Agreement is explicitly limited to the warranty obligation as described in the previous Article. Any additional or compensatory damages in any form whatsoever as well as compensation of consequential damages, in any form whatsoever, are excluded.
  8.2 Without prejudice to the stipulations of the previous Paragraph, Elbuco is only and exclusively liable for personal or property damage incurred or as a direct result of carrying out the Agreement or as a direct result of supplying faulty goods limited to a maximum amount equal to the rental price for 6 (six) months per event per year, whereby a series of successive related events is regarded as one event.
  8.3 Elbuco will never be obliged to pay compensation for commercial or economic damage including consequential damage, loss of profit, missed savings, damage due to business interruption and/or other indirect damage.
  8.4 Elbuco will in no event be liable for interruptions and/or malfunctions of (or at providers/suppliers of) energy suppliers and/or telecommunication services/connections, non-functioning batteries and/or accumulators, short circuit, water damage, lightning strike, fire/smoke damage and any other causes for which Elbuco cannot be blamed or which are not Elbuco’s risk as a result of which the goods and/or services supplied and/or made available by Elbuco cannot function (properly).
  8.5 During the term of the Agreement, the Tenant is obliged to insure themselves against the risk of theft, loss and/or damage of the Product in accordance with the usual conditions. The costs of insurance will be borne by the Tenant. On Elbuco’s first request, the Tenant will allow inspection of the policy of the aforementioned insurance.
  8.6 Notwithstanding the foregoing, Elbuco shall not be liable for any repair work at the Tenant’s premises or the resulting costs incurred by the Tenant as a result of de-installation of the Product.
 9. Rental period, exchange and premature termination
  9.1 The Agreement is entered into for the period specified in the Agreement and cannot be terminated prematurely by the Lessee.
  9.2 After this period has expired, the Agreement is automatically renewed for an indefinite period, unless one party notifies the other party in writing no later than one month before the end of the current rental period that they do not wish to continue the Agreement. If the Agreement has been extended indefinitely, both parties will have the right to terminate the Agreement at any time by giving at least one month’s written notice.
  9.3 The Tenant may request Elbuco to exchange the Product for another similar Product provided that the Tenant and Elbuco enter into a new Agreement for another similar Product in accordance with the provisions of Article 9.1. Submitting a request as referred to in this Article can be done in the following moments:
  • after 20 months for a 2-year Agreement;
  • after 30 months for a 3-year Agreement;
  • after 36 months for a 4-year Agreement;
  • after 36 months for a 5-year Agreement;
  A request as referred to in this Article may be refused by Elbuco if there is, or has been, a delay in payment.
  9.4 Elbuco has the right to terminate the Agreement immediately and without notice of default:
  a. if the Tenant is insolvent or there is a threat of insolvency;
  b. if the Tenant is granted a suspension of payments, whether or not temporarily, or if bankruptcy is filed with regard to the Tenant;
  c. In the event of seizure or imminent seizure of the Tenant’s property in or on which Elbuco’s property is located;
  d. If a request for the declaration of applicability of the debt rescheduling scheme pursuant to Article 284 Fw of the FW for the Tenant has been submitted;
  e. if the Tenant is or will be placed under guardianship;
  f. If the Tenant has provided such incorrect information that Elbuco would not have entered into the Agreement (under the same conditions);
  Elbuco will never be liable for any compensation on account of termination as referred to in this Article.
  9.5 The Agreement shall terminate without notice being required by Elbuco if:
  a. if the Tenant dies.
  b. if the Tenant has lost possession of the Product due to theft.
  c. the Product is total loss. Elbuco or a third party designated by Elbuco determines whether the Product is a total loss.
  Elbuco will never be liable for any compensation due to termination as referred to in this article.
  9.6 After expiry of the term for terminating the Agreement as referred to in Article 2.3, Elbuco will be entitled to charge the Tenant the following additional costs for premature termination:
  a. A charge of €75.- per time will be made for collection or attempted collection. These costs include the costs of scheduling the visit, visiting Lessee and logistical processing. Lessee will always be offered prior to a collection attempt that Lessee return the Product himself free of charge to a location designated by Elbuco.
  b. The remainder of the lease terms as initially agreed or part thereof with a maximum of 50% of the remaining lease terms.
  a. If the amount as described in article 9.6 paragraph b exceeds 12 times the lease term, Elbuco will charge a maximum of 12 lease terms and waive the remaining amount.
 10. Termination of Agreement
  10.1 Upon termination of the Agreement, Elbuco will be entitled to collect the Product and the Tenant will give Elbuco access to the Product in good, original, clean and complete condition including accompanying documents and accessories. Any data still present on data carriers in a Product will be destroyed by Elbuco after termination of the Agreement and return of the Product. Elbuco is not liable for any damage that may arise as a result. The Tenant is obliged to take adequate precautions in this respect.
  10.2 If the Lessee does not return the Product to Elbuco on the (interim) termination of the Agreement within a period of 8 days after a written request to that effect by Elbuco, the Lessee will owe Elbuco an amount equal to the then current replacement value of the Product. The replacement value of a Product can be calculated using the following formula: lease price (incl. VAT) * remaining term in months * 57%.
  10.3 In case the Lessee has fulfilled his obligations to Elbuco and the Agreement is terminated by the agreed term of the Agreement, the Lessee may be offered the option to purchase the Product from Elbuco or a third party designated by Elbuco. The purchase price will be determined unilaterally by Elbuco or by the third party designated by Elbuco. The purchase price will always be a real value and never a symbolic amount. The Lessee is under no obligation to exercise this option.
  10.4 The ownership of the sold Product is transferred to the Tenant at the moment that all obligations under the Agreement and Purchase Agreement have been fulfilled.
 11. Miscellaneous
  11.1 Elbuco will be entitled to transfer the ownership of the Product and the rights and obligations that it derives from the Agreement etc., as well as the entire legal relationship ensuing therefrom, to third parties. By signing the Agreement, the Tenant grants Elbuco the required permission or cooperation in advance. Elbuco will remain liable to the Tenant, in addition to these third parties, for the obligations under the Agreement, unless the Tenant and Elbuco explicitly agree otherwise.
  11.2 The Tenant may not transfer any rights from this Agreement to a third party without Elbuco’s written consent.
  11.3 The Agreement is governed by Dutch law
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze Privacyverklaring